گنج قارون

گنج قارون گنج قارون قارون از قبیله حضرت موسی و عموزاده او بود. وی در حفظ تورات تلاش فراوان داشت. پروردگار به قارون زندگی سعادتمند و رزق و روزی فراوانی عنایت کرده بود. وی به قدری از اسباب سعادت و رفاه مادی بهره مند بود که کمتر کسی مانند وی وجود داشت. قارون میان بنی […]