تاثیر فضای مجازی بر زندگی مشترک

تاثیر فضای مجازی بر زندگی مشترک

تاثیر فضای مجازی بر زندگی مشترک امروزه همسرانی هستند که زیر یک سقف  در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با چند قدم فاصله از یکدیگر حرف خود را در تلگرام به فرد دیگری  می زنند. فاصله گرفتن از فضای واقعی با همه ابعادش و غرق شدن در فضای مجازی پایه های بسیاری از مشکلات […]