بهترین جواب به چرایی غیبت

بهترین جواب به چرایی غیبت در روایتی از امام صادق ( علیه‌السلام ) غیبت را آخرین است که می بایست برسد در شرایطی که رسید لحظه‌ای در ظهور درنگ نخواهد شد و دیدنی این که درین روایت تصریح شده‌است که خداوند کار خویش را کرده , عجلۀ بندگانش او‌را به عجله وا نمی‌دارد . گرچه از نظر ما مردمان معمولی , امامت و رهبری امت اسلامی با ظهور تلازم دارد ; یعنی معتقدیم هر که امامت و رهبری مردمی را برعهده دارد می بایست ظهور عینی داشته باشد تا مردمان بتوانند در رابطه مستقیم با وی رهنمودهایش را اخذ نمایند , در صورتیکه پرسشی از وی دارند بپرسند و مثل […]