logo

پانزده جلسه صوتی خانواده موفق

قدرت تغییر(گام اول)

50,000 تومان

قدرت تغییر (گام دوم)

50,000 تومان

نقش های خود را بشناسید

50,000 تومان

تفاوت ها و شباهت های زن و مرد

50,000 تومان

نیاز های روان شناختی زن

50,000 تومان

نیاز های روان شناختی مرد

50,000 تومان

حرف زدن زنانه و مردانه

50,000 تومان

محبت1

50,000 تومان

محبت 2

50,000 تومان

مردان کلی نگر و زنان جزء نگر

50,000 تومان

موج نواسانات احساسات

50,000 تومان

دوری مردانه

50,000 تومان

مردانه

50,000 تومان

زنانه

50,000 تومان

مهارت کنترل خشم

50,000 تومان